Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Florida Tham Dự Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng Tại Hoa Thịnh Ðốn Trong Thứ Ba,Ngày 7 Tháng 7 Năm 2015

DSCN5529


DSCN5528


DSCN5507

DSCN5492


DSCN5480

Leave a Reply

Your email address will not be published.