Val Demmings đang dẫn trước Thuy Lowe [Live] những kết quả kiểm phiếu đầu tiên cho dân biểu Hoa Kỳ cho Ðịa Hạt 10 của FloridaTheo nguồn tin Florida Department of State Division of Elections


thuylowe2016electionresults


Leave a Reply

Your email address will not be published.