Đại Tá Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh Từ Trần

Theo nguồn tin trên trang mạng


Tin buồn…

Chúng tôi vừa nhận tin:

Đại tá Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh, Chỉ Huy Trưởng cuối cùng của Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt…

Đã vĩnh viễn giã từ gia đình, quyến thuộc, và đồng đội…
trưa ngày Thứ Sáu , 13 tháng 6, 2014…

Hưởng Thượng Thọ 92 tuổi..

Xin chuyển tin để Quý Vị được tường, tiện việc phân ưu, thăm viếng và tiển đưa Niên trưởng đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Cũng xin Quý Vị trong niềm tin của mọi tôn giáo, cầu nguyện cho Niên Trưởng..

BMH
Washington, D.C
Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply