Pho K5

Sinh Hoạt Cộng Đồng Florida


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang blog của Orlando Weekly

At Pho K5, the priority is the victuals, not the visuals
By Faiyaz Kara

http://orlandoweekly.com/dining/at-pho-k5-the-priority-is-the-victuals-not-the-visuals-1.1771059


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


ADDRESS: 101 N Bumby Ave, Orlando, FL 32803

PHONE: (407) 532-7373

WEB: phok5orlando.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/phok5orlando


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply