Saigon Flavors


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang blog của Orlando Weekly

http://www.orlandoweekly.com/orlando/saigon-flavors/Location?oid=2288389
By Faiyaz Kara

http://www.orlandoweekly.com/orlando/saigon-flavors/Location?oid=2288389


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


ADDRESS: 3573 Aloma Avenue, Oviedo, FL 32765

PHONE: (407) 951-8818

WEB: www.saigonflavors.net

TWITTER: @saigonflavors

FACEBOOK: https://www.facebook.com/saigon.flavors.3?fref=ts


Posted

in

, ,

by

Comments

Leave a Reply