Kế Hoạch Ứng Phó Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Cho Gia Đình


For Information on Orange County Special Needs registry Please go to following link: OC EMS
http://www.orangecountyfl.net/EmergencySafety/EmergencyMedicalServices.aspx#.VU6DoZI4mko

Theo nguồn tin của FEMA trên trang mạng cityoforlando.net


Family Emergency Plan
A two page form intended to help families document information necessary after an emergency.

View this document in Tiếng Việt
http://www.cityoforlando.net/emergency/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/2014_familyemergencyplan_vi.pdf


2014familyemergencyplanvietnamesepage01

2014familyemergencyplanvietnamesepage02


Hãy chắc chắn rằng gia đình quý vị có một kế hoạch ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Trước khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, hãy ngồi lại
cùng nhau và quyết định xem quý vị sẽ liên lạc với nhau như thế nào, quý vị sẽ đi đâu và quý vị sẽ làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Hãy
giữ một bản sao của kế hoạch này trong bộ đồ tiếp liệu khẩn cấp của quý vị hoặc ở trong một nơi an toàn khác mà quý vị có thể tiếp cận
trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Nơi Gặp Mặt Trong Khu Vực Sinh Sống:
Điện thoại:

Nơi Gặp Mặt Ngoài Khu Vực Sinh Sống:
Điện thoại:

Nơi Gặp Mặt Ở Thành Phố Khác:
Điện thoại:

Điền vào thông tin sau đây cho mỗi thành viên gia đình và duy trì cập nhật những thông tin này.

Tên:
Ngày Tháng Năm Sinh:
Số An sinh Xă hội;
Thông Tin Y Tế Quan Trọng:

Tên:
Ngày Tháng Năm Sinh:
Số An sinh Xă hội;
Thông Tin Y Tế Quan Trọng:

Tên:
Ngày Tháng Năm Sinh:
Số An sinh Xă hội;
Thông Tin Y Tế Quan Trọng:

Tên:
Ngày Tháng Năm Sinh:
Số An sinh Xă hội;
Thông Tin Y Tế Quan Trọng:

Tên:
Ngày Tháng Năm Sinh:
Số An sinh Xă hội;
Thông Tin Y Tế Quan Trọng:

Tên:
Ngày Tháng Năm Sinh:
Số An sinh Xă hội;
Thông Tin Y Tế Quan Trọng:

Ghi lại những nơi mà gia đình quý vị dành nhiều thời gian nhất: sở làm, trường học và các nơi khác mà quý vị thường xuyên đến. Tất cả các trường học, cơ sở chăm sóc ban ngày, sở làm và các tòa nhà chung cư cần có các kế hoạch ứng phó với trường hợp khẩn cấp cụ thể

Địa Điểm Làm Việc 1
Địa chỉ
Điện thoại:
Địa Điểm Sơ Tán:

Địa Điểm Làm Việc 2
Địa chỉ
Điện thoại:
Địa Điểm Sơ Tán:

Địa Điểm Làm Việc 3
Địa chỉ
Điện thoại:
Địa Điểm Sơ Tán:

Nơi khác mà quý vị thường xuyên đến
Địa chỉ
Điện thoại:
Địa Điểm Sơ Tán:

Địa Điểm Trường Học 1
Địa chỉ
Điện thoại:
Địa Điểm Sơ Tán:

Địa Điểm Trường Học 2
Địa chỉ
Điện thoại:
Địa Điểm Sơ Tán:

Địa Điểm Trường Học 3
Địa chỉ
Điện thoại:
Địa Điểm Sơ Tán:

Nơi khác mà quý vị thường xuyên đến
Địa chỉ
Điện thoại:
Địa Điểm Sơ Tán:
Địa chỉ

Tên
Số Điện Thoại
Số Hợp Đồng Bảo Hiểm

Gọi 911 Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Hãy chắc chắn rằng gia đình quý vị có một kế hoạch ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Điền vào các thẻ này và đưa một thẻ cho mỗi thành viên gia đình của quý vị để đảm bảo rằng họ biết sẽ gọi điện cho ai và gặp mặt ở đâu trong trường hợp khẩn cấp.

Kế Hoạch Ứng Phó Trong
TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP:
ĐIỆN THOẠI:
TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ Ở KHÁC THÀNH PHỐ:
ĐIỆN THOẠI:
NƠI GẶP MẶT TRONG KHU VỰC SINH SỐNG:
ĐIỆN THOẠI:
THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC:
GỌI 911 TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP